MEDLOV – Kamenný kříž

Obec: Medlov
Kraj: Olomoucký
Katastrální území: Medlov u Uničova
GPS: N 49°47.362′, E 17°02.645′
Termín opravy: 2020
Cena opravy: 141 450 Kč

Nový stav

Při restaurování byla provedena demontáž celého objektu a převezen do ateliéru restaurátora. Byly odstraněny původní zkorodované ocelové spojovací prvky.
Povrch byl citlivě očištěn od usazených nečistot, mechů, lišejníků a zelené řasy, sejmuty dožívající tmely a spárování.
Velkým problémem byla odsolení kamene. Které muselo být provedeno opakovaně kvůli vysoké salinitě.
Následně byl kámen konsolidován, dokud nebyla zajištěna úplná soudržnost kamenného materiálu.
Prasklé patky kříže byly slepeny epoxidovým lepidlem, spoje doplněk hlavy byl k trupu fixovaný čepem z nerez oceli.
Byla zhotovena nová deska z přírodního pískovce vlastností shodných s originálním materiálem celého kříže, tím byla původní základová deska (stupeň) vynesena o 34 cm nad původní úroveň a cca 40 cm nad dosavadní úroveň.
Sochařská rekonstrukce chybějících hlavy figury Ježíše Krista byla provedena v sochařské hlíně, zaformování a zhotovení výdusku z umělého kamene, který se barevností a strukturou přizpůsobil původnímu materiálu.
Chybějící pravé chodidlo Krista bylo vysekáno z přírodního pískovce.
Původní ocelové čepy, vzájemně fixující jednotlivé díly objektu, byly nahrazeny novými čepy z nerez oceli.

Původní stav

Kamenný pískovcový kříž stojí po levé straně cesty z Medlova na Úsov asi 1 km za obcí. Na první pohled je památka ve špatném stavu, který by se do budoucna rychle zhoršoval. Kříž se naklání  doleva a dopředu z důvodu narušeného základu. Povrch památky je silně narušený. Na mnoha místech zřetelné trhliny. Kříž je bohatě zdobený, cca z první poloviny 18. století. Ze zdobení vidíme náznaky mnoha reliéfů: nástroje Kristova umučení, výjev Svaté Trojice orámovaný ornamentem a klasy, symboly hroznů, Boží oko a kalich s hrozny, symbol hořícího srdce propíchnutý mečem. Jetelový kříž s korpusem Krista a na horním břevnu nápisový praporek s písmeny INRI.
Hlava Krista je ulomená a ztracená stejně jako pravé chodidlo. Na zadní straně nečitelný nápis.
Záchrana památky vyžaduje komplexní restaurátorský zásah včetně demontáže.

Historie

Kříž je uveden v seznamu křížů, soch a božích muk medlovské farnosti z 19. století, uloženém ve fondu Farní úřad Medlov v našem archivu, s poznámkou, že jmenovaný kříž byl pořízen na náklady Andrease Schustera, sedláka v Medlově čp. 140. Mezi přílohami uvedeného seznamu se nachází rovněž německy psaný revers se závazkem trvalého udržování kříže, sepsaný a podepsaný Andreasem Schusterem a jeho manželkou Terezií, majiteli selského gruntu čp. 140 v Medlově, dne 30. 5. 1846, jehož český překlad zní:
„My níže podepsaní jsme se – vedeni náboženským cítěním – rozhodli k oslavě cti Boží a naší svaté víry vystavět na místě zříceného mučednického sloupu (božích muk) kamenný kříž poblíž cesty z Medlova do Úsova u našeho pole a zavazujeme tímto nás i všechny po nás následující majitele selského gruntu čp. 140 v Medlově povinností tento kříž, pokud by byl poškozen či zničen živelnými pohromami nebo jiným způsobem, znovu opravit a udržovat jej stále v dobrém stavu. Ku stvrzení toho připojujeme své vlastní podpisy s povolením k zapsání uvedeného závazku u selského gruntu čp. 140 v Medlově do příslušné pozemkové knihy.“
Dle poznámky na rubu citovaného reversu byl uvedený závazek „k zajištění jeho účinnosti“ skutečně vložen do pozemkové knihy obce Medlova, sv. II, fol. 383, úřadem pozemkových knih panství Úsov dne 20. 8. 1846 (podepsán Josef Pawelka, přísežný vedoucí pozemkové knihy)

Související obrázky: