NERATOV – KALVÁRIE

Obec: Bartošovice v Orlických horách
Kraj: Královehradecký
Katastrální území: Neratov v Orlických horác
GPS: N 50°12.928′, E 16°32.462′
Termín opravy: 2022
Cena opravy: 129 950 Kč              

Původní stav

O památce

Kříž s figurou Krista, postavami Panny Marie a svatého Jana Evangelisty z roku 1779. Kalvárie představuje scénu z Kristových pašijí – příběhu umučení Ježíše Krista, kde Ježíš Kristus umírá na kříži na Golgotě v Jeruzalémě a pod ním truchlí jeho matka Panna Marie a svatý Jan Evangelista – Miláček Páně (nejoblíbenější Ježíšův učedník).

Nad hlavou má Kristus přibytý nápis INRI – tzv. titulus, který nechal na kříž připevnit Pilát Pontský, římský prefekt. Nápis INRI je zkratkou latinského „Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum“, česky „Ježíš Nazaretský, král židovský“.

V čelní partii patky je zpředu ve vysokém reliéfu vysekaná lidská lebka a pod ní vodorovně umístěné lidské hnáty. Lebka je symbolem Golgoty. Golgota je skála, na které bylo ve starověkém Jeruzalémě popraviště a je zároveň legendickým hrobem prvního člověka – Adama. Lebka tedy symbolizuje popraviště, na kterém byl Kristus ukřižován i Adamův hrob. Tato symbolika také připomíná teologickou představu, že Ježíš Kristus je tzv. „Druhý Adam“, který přišel na svět, aby lidstvo vykoupil z hříchů, v protiváze k prvnímu člověku –Adamovi, který se dopustil prvotního hříchu.

Všechny 3 figury, včetně figury Krista, jsou oděné do zřaseného roucha, rozevlátého a unášeného imaginárním vzdušným vírem, přičemž postava Panny Marie má hlavu překrytou plachetkou, svatý Jan je prostovlasý. Kristus je oděný, jak už bylo popsáno výše, pouze do bederní roušky, která je ovšem pojednána stejným způsobem. V čelní ploše těla podstavce je vysekaná kartuše, rámována bohatým dekorem s motivem rokají. V kartuši je v nízkém reliéfu vysekané Nejsvětější Srdce Ježíšovo – srdce s plameny. Nad srdcem jsou umístěné 2 hlavičky andílků s křidélky obklopené oblaky, vysekané rovněž v nízkém reliéfu. Pod srdcem je vysekaný latinský nápis tohoto znění:

CRUX SALVE SDES UNICA

GENTRIS PIAE

EAT

MUNDI.

Do zadní svislé plochy těla podstavce je vysekaný nápis v latinském jazyce tohoto znění:

CRUCIFIXO POSUIT

ANTONIUS BOHM BERNVALDA.

Do menšího podstavce pod křížem je zpředu upevněná kovová konzole lucerny. Okolo podstavce a po stranách stupně je osazená balustráda.

Původní stav

Vlastní kříž s figurou ukřižovaného Krista je značně mechanicky poškozený Krucifix se dochoval v havarijním stavu. Kříž je v křížení svislého kůlu a vodorovného břevna prasklý. Toto poškození bylo v minulosti nevhodně zajištěné – kříž je „svázaný“ ocelovými pásy, které jsou již také zkorodované a mají za následek destrukci kamenného materiálu – četné trhliny jsou zřetelně viditelné v partiích zasazení kovových spojovacích prvků. Zakončení levé části vodorovného břevna již dříve odpadlo. Kříž včetně podstavce je značně nakloněný dozadu. Z tohoto důvodu také zřícení celého kříže na zem představuje reálnou hrozbu.

Povrch kamene je znečištěný mikrovegetací, která svým kořenovým systémem narušuje strukturu kamene. V profilaci podstavce jsou patrná další větší i drobnější mechanická poškození. Struktura kamenného materiálu je, především na podstavci, narušena korozí kamene. V důsledku tohoto poškození kamene odpadává profilace ve větších objemech. Kovové doplňky – hřeby na figuře Krista a svatozáře se do současnosti dochovaly silně degradované. Z výše uvedeného je zřejmé, že je ohrožena hmotná existence této památky a její stav je nutné klasifikovat jako havarijní. Tato památka je příkladem kvalitní uměleckořemeslné kamenosochařské tvorby z konce 18. století – kvalita díla je zřejmá i přes jeho vážné poškození – a je zároveň dokladem duchovního života lidu zdejšího regionu. Památka je rovněž dokladem života německé národnostní menšiny a tak i dokladem místní historie. Sousoší také v dané lokalitě tvoří významný krajinotvorný prvek.

Včasný odborný restaurátorský zásah je tedy nutný pro zachování této hodnotné sochařské kulturní památky a povede k její rehabilitaci.

Historie

Dohledáno v okresním archivu. Na 3 dohromady 2 stopy vysokých stupních stojí podstavec 1 sáh vysoký, který nese 7 stop vysoký kříž. U kříže stojí ještě vpravo bolestná Matka Boží a vlevo Marie Kleofášova. Zpodobnění také neobsahuje nic pohoršlivého. Na podstavci je vepředu srdce vytesané pro lampu a okolo tohoto srdce je nápis: CRUX SALVE SPES UNICA GENTIS ET MUNDI . Zezadu je nápis: CRUCIFIXo POSUIT ANTONIUS BÖHM BERNVALDÃ., tyto chronografy uvádějí roky 1783 a 1784. Podnětem k pořízení tohoto kříže bylo, že manželka pořizovatele, která mu hospodářství přinesla věnem, po něm žádala, aby zato podpořil a zanechal nějakou zbožnou památku. Stav tohoto kříže, který lidé nazývají Böhmův kříž, je celkem dobrý. Stojí na pozemku Josefa Böhma, sedláka v Neratově č. 3, pod pěší cestou, která vede vesnicí nahoru. Pořizovatelem byl Anton Böhm, sedlák v Neratově č. 3. Nemá žádný fond na údržbu a také k tomu není nikdo zavázán; pokud by však bylo třeba něco opravit, měl by to udělat vždy současný majitel, s čímž také ten nynější souhlasí. Poznámka po straně: V létě roku 1935 nechali bratři Josef Böhm vrchní strážmistr v R. a Rudolf Böhm majitel statku v Neratově č. 3, tento kříž na památku své zemřelé matky Anastasie Müller, která zemřela na podzim roku 1934 a byla prezidentkou katolického německého svazu žen – nákladem přes 700 Kč opravit a 4. 8. 1935 ho místní farář posvětil.