Vážení přátelé,

Rádi bychom Vás seznámili s náplní nadačního fondu Adopce památek. Náš nadační fond si dal za úkol dosahovat obecně prospěšných cílů, především v oblasti podpory kulturního dědictví, zachování drobné architektury v krajině, v péči o drobné nemovité památky, tradice a rozvoj duchovních hodnot. Účelem nadačního fondu je finanční, administrativní a stavebně-technická podpora vlastníků památek při obnově, renovaci a údržbě drobné sakrální a světské architektury v krajině. Zvláště těch památek, kterým by v nejbližší době hrozil totální zánik. Pod tuto obnovu budou spadat památky, které nejsou vedené jako národní kulturní památka, pouze výjimečně památky s tímto označením. Středem zájmu nadace jsou Boží muka, sochy a sousoší, kalvárie, křížky, smírčí kříže, kaple, historické mosty, zvoničky aj. Mezi tyto spadají také ty památky, které již byly zničeny, ale u kterých se dochovala taková dokumentace, která umožňuje jejich řádnou obnovu na původním místě.

Drobné památky jsou neodmyslitelnou součástí české krajiny. Jejich původní funkci dnes zastupuje genius loci místa, funkce orientační i estetická nebo jsou to naše vzpomínky na minulost. Málokdo si pamatuje, proč zde jsou, kdo a proč je vytvořil a jaký v sobě ukrývají příběh i kolik pocestných jim svěřilo své starosti i radosti. Tito svědci času zde stojí od jara do zimy, skrápění deštěm, rozpálení v letním slunci, zasypaní v závějích sněhu. Zub času je nahlodává a oni se nemohou bránit.

Ve druhé polovině 20. století utržily památky v krajině velkou ránu, kdy se staly překážkou při rozorávání mezí a sítí cest, u kterých byly vybudovány. Nejeden křížek u cesty tak zaniknul pod koly těžké techniky. Pokud nezanikly úplně, vznikly takové paradoxy, kdy muka u cesty najednou stála osamoceně uprostřed pole bez vazby na okolí.

Od roku 1989 se situace značně zlepšila. Památky se opravují, ale stále zůstává mnoho těch, které unikají možnostem opravy. Jsou to především malé obce, které svým značně omezeným rozpočtem nedosáhnou na řádnou renovaci drobných památek na jejich území, i když by o jejich opravu velmi stály. Jsme to my, kteří se mohou zasloužit o to, aby dále byly neodmyslitelnou součástí naší domovské krajiny, abychom my nezapomněli, že ony jsou naším dědictvím minulosti, kterou potřebujeme pro vlastní budoucnost a identitu.

S námi se můžete zapojit do obnovy konkrétního objektu. Vaše finanční pomoc bude směřována přímo k památce, kterou si sami vyberete. Seznam památek a konkrétní informace o jednotlivých objektech naleznete na našich stránkách v sekci Realizace. Spojit se s námi můžete prostřenictvím údajů v sekci Kontakty