Načeratice – Boží muka v polích


Obec: Znojmo [593711]
Katastrální území: Načeratice [701025]
Parcelní číslo: 3360
GPS: N48°49’45.772, E16°6’59.364

původní stav


Zdivo se dochovalo v poměrně autentické podobě. Památka nevykazuje zřetelnou statickou poruchu.

Stav omítky a štukových prvků je v exponovaných místech více měně podobný. Na místech, kde docházelo k dlouhodobé expozici povrchu srážkovou vodou a působení mrazových cyklů je rozpad štuku relativně velký. Části šambrán mají nevhodné povrchové opravy provedené nevhodnými maltami.

Objekt je viditelně poškozen převážně ve spodních partiích, kde je kontaminace vodorozpustnými solemi za hranicí norem. Dochází k rozpadu materiálu cca do výše 50 cm. Objekt je celkově přetřen pravděpodobné disperzním nátěrem. Na řadě míst je viditelné neodborné doplnění modelace neodpovídající původní řemeslné struktuře.

Koncepce restaurátorského procesu vychází ze současného stavu památky, respektuje její slohové zařazení. Vzhledem ke stavu památky bude restaurátorský zásah koncipován jako restaurátorský proces s větší mírou konzervátorského zaměření zahrnující očištění odstranění čí zeslabení druhotných nátěrů, zčernalých depozitů a krust. Mělo by především dojít k zabezpečení degradovaného materiálu, ošetření památky směřující k omezení její degradace, společně s plastickým doplněním chybějící modelace s ohledem na původní výraz, odpovídající autentickému řemeslnému rukopisu.